giaotiep1

Tiếng Anh Giao Tiếp


GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 
Trung tâm anh ngữ American Links tự hào giới thiệu tới các bạn khóa học ngữ pháp tiếng Anh với phương pháp giảng dạy độc đáo: lấy người học làm trung tâm, giảng dạy và học tập hợp tác, tích cực. Chúng tôi luôn khuyến khích học viên phát biểu và cổ vũ những nỗ lực của học viên, tận tình giúp đỡ từng học viên khi mắc lỗi. Giảng viên của trung tâm luôn biết cách tạo không khí học sôi nổi, thư giãn, chú trọng vào mục đích của nguời học để làm bài tập ngữ pháp, bài dịch, bài viết luận theo kỹ năng. Giảng dạy sáng tạo, cập nhật thông tin mới mẻ, sinh động qua báo chí, tranh ảnh, phim truyện, bài hát, các nhân vật yêu thích...
Sau khi kiểm tra trình độ, các bạn sẽ được xếp vào một trong cấp độ:  
Cấp độ 1: General Grammar:  
- Hiện tại đơn (Present simple), Quá khứ đơn (Past simple), Tương lai đơn,(Future simple) , so sánh tương lai của “will” và “going to”…
- Thành phần cấu tạo câu: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, động từ thường, động từ khuyết thiếu (can/ could, may, might,must, have to,should, ought to, …), trạng từ (adverb), tính từ (adjective), giới từ (prep), mạo từ (a, an, some, any, few, less, much, many, a lot, lots,…
- So sánh ngang bằng (as… as), so sánh hơn (er, more +…er…), so sánh hơn nhất (est, the most…, the best…)  
Cấp độ 2: Intermediate Grammar  
- Hiện tại tiếp diễn (Present continuous), hiện tại hoàn thành (Present perfect) 
- Quá khứ tiếp diễn (past continuous), quá khứ hoàn thành (past perfect)
- Tương lai tiếp diễn (Future continuous), tương lai hoàn thành (Future perfect).
- Tương lai đơn/ be going to/ hiện tại tiếp diễn…
- Cách dùng động từ nguyên thể và V-ing,  mạo từ a/an, lượng từ
- Phân biệt & nắm cách sử dụng rõ các thì đã học: Quá khứ đơn/ Quá khứ hoàn thành, Quá khứ đơn/ Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành/ hiện tại hoàn thành tiếp diễn….
Câu chủ động (Active voice), câu bị động (Passive voice), câu trực tiếp, câu gián tiếp (reported sentences), câu điều kiện (Condition sentences), mệnh đề quan hệ (relative clauses, types of clauses),…
- Liên tục áp dụng thực hành kiến thức đã học ngay trên lớp  
Cấp độ 3: Advanced Grammar 
 - Phân biệt, so sánh & nắm rõ cách sử dụng các thì đã học: Quá khứ, hiện tại, tuơng lai….            
 - Danh từ đếm được, không đếm được, danh từ tập hợp                                                              
 - Tính từ dùng như 1 danh từ, cách sắp xếp tính từ, trạng từ trong câu; cụm trạng từ 
- Phân biệt các loại câu điều kiện loại, mệnh đề quan hệ xác định/ không xác định.
-  Câu gián tiếp (khẳng định, câu hỏi và mệnh lệnh)
-  Câu bị động, câu hỏi đuôi, cụm động từ
-  Động từ khuyến thiếu; động từ tường thuật
 -  Cách dùng Used to, be used to, get used to 
 -  Ngữ âm: 
+Trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu trong câu …
+ Cách đọc âm câm, từ nối, động từ ở thì quá khứ bất quy tắc…
+ Phân biệt trọng âm ở động từ và danh từ, trọng âm trong từ đa âm tiết
+ Thực hành, áp dụng liên tục kiến thức ngữ pháp & vốn từ đã học qua các bài tập, bài viết, các tình huống thảo luận, viết bài, thuyết trình, đóng diễn...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét